Club 1 aggregates by Member for season 2020-2021 for Long races

Finalized races: Pozzallo 01, Pozzallo 02, Belvedere 01, Messina 01, Belvedere 02, Catanzaro 01, Belvedere 03, Messina 02, Belvedere 04, Catanzaro 02, Belvedere 05, Messina 03, Metaponto L, Belvedere 06, Messina 04, Belvedere 07
Placing Locality Loft Points Prizes
1 Gharghur 8 - Ivan Attard 1,791.8182 59.50
2 San Gwann 15 - Sylvio Calleja 785.4545 10.00
3 Gzira 22 - Gordon Farrugia Victor Agius 589.0909 9.50
4 Kappara 57 - John Sammut 589.0909 15.50
5 Naxxar 5 - Bernard Borg Cardona 540.0000 32.00
6 San Gwann 3 - Sylvio Calleja 417.2727 9.00
7 Kappara 55 - Ray Sammut 368.1818 3.00
8 San Gwann 7 - STATWI LOFTS 319.0909 1.50
9 San Gwann 2 - Mario Buttigieg 294.5455 1.50
10 Maghtab 6 - Calbros 270.0000 1.50
11 Sliema 1 - William Cuschieri 98.1818 1.50
12 San Pawl Il-Bahar 19 - Mario & Zayira Farrugia 73.6364 1.50
13 Gzira 61 - Nicholas & Charles Portelli 49.0909 1.50
14 Maghtab 20 - Shanaia Charlie Gauci 24.5455 1.50